آیا وقفه تنفسی در خواب با کاهش وزن قابل درمان است؟

کاهش وزن و آپنه خواب (وقفه تنفسی) کاهش وزن شدت آپنه خواب را کاهش می دهد ارتباط بین آپنه انسدادی […]