آیا می توان داروی دیگری را جایگزین زولپیدم کرد؟

زولپیدم که با نام تجاری آمبین شناخته می شود، یک داروی خواب نسبتا رایج است که اغلب به عنوان داروی […]