آلودگی نوری

آلودگی نوری و بی خوابی! کشف ارتباط بین نور زیاد شهر و مصرف داروهای خواب آور

 آلودگی نوری و استفاده از قرص های خواب آور قرار گرفتن در معرض نور شبانه مصنوعی در فضای باز، که […]