خروپف و آپنه انسدادی خواب

خروپف و تنگی مسیر هوا در گلو

خروپف ناشی از ارتعاش بافت‌های نرم در مسیر هوایی است که هنگام تنگ شدن یا انسداد جزئی مسیر هوایی رخ […]